Shop

Correctiepen pentel fluid 12ml zlc31-w

Artikelcode: 416165
Correctiepen pentel fluid 12ml zlc31-w
Online voorraad ⬤⬤⬤ Op voorraad
Orderkosten € 7,40 vanaf € 40,00 gratis verzending
4,38 Per stuk
( 3,62 ex. btw )

Verkoopeenheid per 12 stuks

* Correctiepen met ventielpunt.
* Uiterst nauwkeurige correcties.
* Droogt nooit uit.
* Ook voor fotokopieën.
* Gevarenaanduidingen;
* H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
* H315 Veroorzaakt huidirritatie.
* H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
* H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
* Voorzorgsmaatregelen;
* P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.* P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
* P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
* P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
* P273 Voorkom lozing in het milieu.
* P370+P378 In geval van brand: blussen met zand, bluspoeder, kooldioxide of schuim.
* P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Container goed gesloten houden.
* P405 Achter slot bewaren.
* P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.
1 stuk

Merk Pentel
Gratis verzending vanaf 40 euro
Levering binnen 2 werkdagen
Vakkundig advies op maat
Direct leverbaar uit eigen voorraad

Uw selectie

Correctiepen pentel fluid 12ml zlc31-w
Artikelcode: 416165
4,38 Per stuk
( 3,62 ex. btw )
© 2023 Weststrate - Alles voor kantoor, alle verpakkingen
Realisatie: Urban Heroes

Installeer deze webapp op je apparaat: druk op en kies dan: Toevoegen op beginscherm