Shop

Lijm 3m spraymount bus 400ml

Artikelcode: 836258
Lijm 3m spraymount bus 400ml
Online voorraad ⬤⬤ Snel leverbaar
Orderkosten € 7,40 vanaf € 40,00 gratis verzending
16,44 Per stuk
( 13,59 ex. btw )

Verkoopeenheid per stuk

* Voor het monteren van films en ontwerpen.
* Kleeft onmiddellijk, maar blijft verplaatsbaar.
* Wordt niet broos met de tijd.
* Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
* Eenvoudig spuiten en monteren.
* Bevat geen schadelijke drijfgassen.
* Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon.
* Veiligheidsinformatie.
* Na het inademen frisse lucht toedienen.
* Bij klachten arts raadplegen.
* Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
* Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
* Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
* Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.
* Gevarenaanduiding;
* H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
* H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
* H315 Veroorzaakt huidirritatie.
* H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
* H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
* H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
* Veiligheidsvoorschrift;
* P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
* P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
* P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
* P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
* P280E Beschermende handschoenen dragen.
* P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
* P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.
1 stuk

Merk 3M
Gratis verzending vanaf 40 euro
Levering binnen 2 werkdagen
Vakkundig advies op maat
Direct leverbaar uit eigen voorraad

Uw selectie

Lijm 3m spraymount bus 400ml
Artikelcode: 836258
16,44 Per stuk
( 13,59 ex. btw )
© 2023 Weststrate - Alles voor kantoor, alle verpakkingen
Realisatie: Urban Heroes

Installeer deze webapp op je apparaat: druk op en kies dan: Toevoegen op beginscherm